Loading...

Кой е най-подходящият кредит за мен?

Кой е най-подходящият кредит за мен?

Най-подходящият кредит за Вас е този, който изцяло отговаря на вашите потребности (като размер, процент на финансиране и структура на кредитната сделка) и за който бихте платили най-ниска цена.

В резултат от конкуренцията между банките се предлагат множество кредитни продукти: с плаваща лихва, c фиксиран лихвен процент (до 10 годишен срок на кредита), както и комбинация от фиксирана лихва за първите години и плаваща за остатъчния срок на кредита. Договорите за кредит на различните банки предлагат разнообразни методики на лихвообразуване и някои защитни буфери, които предпазват лихвата по кредита от ръст на пазарните лихвени индекси. Срещат се и редица „форсмажорни клаузи“, които могат да доведат до промяна на фиксиран лихвен процент или до цялостна смяна на методиката за определяне на лихвения процент. Можете да избирате измежду разнообразни cхеми на погасяване – равни (анюитетни) вноски, намаляващи вноски, индивидуални схеми на погасяване, възможност за ползване на гратисен период по главницата. Различните банки ще ви финансират в различна степен спрямо определено обезпечение и ще изискват различно самоучастие.

Обезпечение по кредита може да бъде законна или договорна ипотека върху приемливи за банката недвижими имоти, които да бъдат задължително застраховани срещу пожар, природни бедствия и други рискове. По-рядко се допускат и допълнителни възможности за обезпечаване на кредита – залог на депозит, ДЦК и др.

Различни са и критериите, по които банките ще оценят вашата кредитоспособност, а от това зависи лихвения процент по вашия кредит и размера му.

Кой кредитен продукт да изберете и как да вземете най-правилното решение – за тази отговорна дългосрочна инвестиция ще ви помогнат с професионалните си съвети нашите консултанти.