Loading...

Новини

Какво означава стандартът BREEAM?

BREEAM – първият метод за устойчиво строителство

BREEAM (BRЕ Environmental Assessment Method) е водещият и е най-широко използван метод за измерване на въздействието на сградите върху околната среда. В света има над 2 238 000 сертифицирани сгради и още толкова регистрирани за сертифициране. Британският стандарт се използва по целия свят и може да бъде прилаган при оценката на различни типове сгради в национален и международен мащаб.

Различните версии на BREEAM, разработени специално за Великобритания, позволяват да бъдат оценявани всички основни типове сгради – офиси, складове, търговски центрове, училища, болници, затвори, съдилища и жилищни сгради. От есента на 2008 г. се прилага и специално разработената за Близкия изток схема BREEAM Gulf, която обхваща най-разпространените за района видове сгради в последните години – офиси, търговски центрове, хотели и жилищни комплекси. Другият географски район, за който е разработена отделна схема, е Европа. BREEAM Europe, прилагана от края на 2008 г., включва BREEAM Europe Retail (за търговски центрове, разработена съвместно с International Consortium of Shopping Centers), BREEAM Europe Offices (за офис сгради, разработена с AIG Lincoln) и BREEAM Europe Industrial (за промишлени сгради). Сгради, за които не може да се приложи нито една от съществуващите схеми, поради специфичното им предназначение или, които се намират извън териториите, покривани от стандартните BREEAM схеми, се оценяват с BREEAM Bespoke (по поръчка). За подобни сгради се разработват отделни критерии за оценка. BREEAM International е специално разработена схема, която може да се прилага извън Великобритания, включително Европа и региона на Залива. В допълнение на тези версии за оценка на международни проекти и сгради съществуват BREEAM In Use (за завършени и функциониращи нежилищни обекти) и BREEAM Communities с цел да подпомогне проектантите и инвеститорите да подобрят, измерят и удостоверят устойчивостта на предлаганата инвестиция на етап проектен.

BREEAM International определя и поддържа устойчив технически стандарт със стриктно гарантиране на качеството и сертифициране. Всички версии на BREEAM се развиват и обновяват редовно, за да е сигурно, че отговарят на най-добрите строителни практики.

Девет основни критерия за оценка на сградите

breeam certificateОценката за сертифициране по BREEAM се базира на девет основни критерия. Първите са: енергия (подобряване на цялостната енергийна ефективност на сградата, намаляване на CO2 емисиите); управление (на строителния процес и на експлоатацията на вече построената сграда); здраве и тонус на обитателите (вътрешни и външни фактори – светлина, шум, качество на въздуха, топлинен комфорт и т. н.); транспорт (близост до обществен транспорт, поддръжка на комунални услуги, осигуряване на транспортни услуги, намаляване на използването на моторни превозни средства чрез насърчаване на алтернативни методи за транспорт).

По отношение на влаганите ресурси и материали са въведени други два критерия: вода (мониторинг и управление на консумацията на вода и насърчаване на намаляването на потреблението й), както и материали (насърчаване използването на строителни материали с ниско въздействие върху околната среда, повторна употреба на някои от тях, насърчаване на използването на термична изолация, повторно използване на съществуваща фасада и т. н.).

Във връзка с екологичните аспекти на една сграда са формирани последните три критерия: отпадъци, земя и екология, и замърсяване.

Всяка категория носи определен брой кредити

Покриването на всяка подкатегория носи определен брой кредити. Съответно, кредитите, получени от всяка отделна категория, се събират и формират общата оценка на сградата (в % – максималната оценка е равна на 100%), която може да бъде:
– Pass (неутрална) і30;
– Good (добра) і45;
– Very Good (много добра) і55;
– Excellent (отлична) і70;
– Outstanding (изключителна) і85.

Главните категории, които BREEAM измерва, са едни и същи за различните схеми на стандарта. Разликата е в тежестта, която една и съща категория има в различните географски райони, както и в някои от подкатегориите, които могат да бъдат характерни само за дадена схема (например за BREEAM Schools) или за даден регион.

Процесът на сертификация

Оценяването на сграда съгласно изискванията на BREEAM се извършва от независими оценители. BRE Global поддържа мрежа от оценители, които минават през съответния курс на обучение. BREEAM може да се прилага, когато сградата е на ниво проект, в процес на строителство или е вече построена. Счита се, че е най-добре процесът по сертифициране да започне още на проектно ниво (това означава повече покрити критерии при по-малко или понякога дори никакви допълнителни разходи).

Процесът на сертификация се състои от четири етапа.

Първоначално сградата се регистрира за сертифициране и оценителят прави предварителна оценка на база предоставена му от строителя документация. Оценителят работи със специално разработен софтуер, в който въвежда данните по отделните категории.

На втория етап, ако инвеститорът е съгласен с направената оценка, се изпълнява заложеното в проекта. В случай че инвеститорът иска сградата да има по-висок резултат от получения при предварителното оценяване, екипът, който отговаря за проектирането и строителството, съвместно с оценителя, определят промените, които могат и трябва да се направят.

Третият етап е при построяването на сградата, когато оценителят сравнява дали реалното й изпълнение отговаря на заложеното в проекта.

В последния етап оценителят изготвя подробен доклад, който се изпраща в BRE Global с цел проверка. След това се издава съответният сертификат.

Проекти, изпълнени в съответствие с BREEAM у нас

1

  • Офис сграда в търговски комплекс близо до Летище София. West Realty Company предлага под наем 6 офиса в същата сграда, които могат да бъдат разгледани в нашата страница.
  • Склад от затворен тип на пивоварна Загорка.
  • Търговският лайфстайл център Странд в гр.Бургас.
  • Новият бизнес и търговски комплекс City Tower, който се изгражда на пл. Македония в София.
  • Библиотеката на Лесотехническия университет в столицата.
  • Жилищна сграда в кв.Изгрев в столицата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *